Regulamin strony

I. Postanowienia ogólne

Regulamin niniejszy reguluje zasady korzystania z Serwisu.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a. „Serwis” oznacza serwis internetowy www.myryobi.pl, który prowadzony jest przez firmę Grupa Bukko;

b. „Grupa Bukko” – oznacza Grupa Bukko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22/12 (kod: 02-703), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428.

c. „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, która zarejestrowała się w zakładce

Serwisu;

d. „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez Grupa Bukko konto, będące

zbiorem zasobów, w którym gromadzone są Dane Użytkownika oraz informacje o jego

działaniach w ramach Serwisu;

e. „Dane” – dane osobowe Użytkownika oraz inne dane i treści zamieszczane przez

Użytkownika w Serwisie;

f. „Ambasador Kampanii”– Użytkownik zakwalifikowany przez Grupa Bukko do

udziału w Kampanii.

g. „Kampania” – okres, podczas którego Ambasador Kampanii testuje produkt lub próbki produktu lub

otrzymuje informacje dotyczące produktu lub usług, jak również wyraża swoją opinię o

produkcie lub usługach oraz wypełnia ankietę podsumowującą;

II. Zasady rejestracji i uczestnictwa w Serwisie.

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna,

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski.

2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która spełnia wymagania

określone w ustępie powyższym i założyła Konto w Serwisie.

3. Założenie Konta obejmuje następujące czynności:

a. wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego następujące dane osobowe

Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, płeć, datę urodzenia, informację

czy użytkownik jest rodzicem, a jeśli tak to jakiej płci są dzieci oraz data urodzenia dzieci,

jak również nazwę Użytkownika na potrzeby serwisu (login) oraz hasło;

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Grupa Bukko w brzmieniu wskazanym przez Grupa Bukko;

c. akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

4. Założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i

bezpłatne. Zakreślenie odpowiedniego pola obok formułki „Zapoznałem się i akceptuję warunki i

zasady Regulaminu strony oraz politykę prywatności” umieszczonej w Serwisie oznacza, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki

Prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Brak akceptacji powyższej

klauzuli uniemożliwia założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu.

5. Formularz wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie uniemożliwia dokonanie rejestracji.

6. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oraz innych czynności

związanych z założeniem Konta, po dokonaniu rejestracji Konta – zgodnie z warunkami niniejszego

Regulaminu – w systemie informatycznym Grupa Bukko jest równoznaczne z

zawarciem umowy o zapewnienie dostępu do zawartości Serwisu i

świadczeń objętych niniejszym Regulaminem.

7.

Użytkownik

wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, w szczególności poprzez przystąpienie przez

Użytkownika do Kampanii, przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy; przyjmuje nadto do

wiadomości, że w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

8. Serwis zawiera chronione

prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty,

artykuły, opracowania, zdjęcia, grafikę.

9. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika

jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów

jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

10. Grupa Bukko zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia

usług i dostępu do Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z

modyfikacją serwisu internetowego, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie

Użytkownikom korzystanie z Serwisu. Terminy prac i przewidywany

czas ich trwania będą publikowane na stronie internetowej www.myryobi.pl przed

rozpoczęciem prac.

11. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu

teleinformatycznego, Grupa Bukko ma prawo do czasowego zaprzestania lub

ograniczenia świadczenia usług, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu

przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

12. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Grupa Bukko

przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Grupa Bukko lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług

drogą elektroniczną;

b. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

13. Użytkownik zobowiązany jest podawać w formularzu rejestracyjnym oraz we wszystkich

ankietach wypełnianych w związku z uczestnictwem w Serwisie

prawdziwe i rzetelne dane. Wszystkie formularze i ankiety powinny być wypełniane w sposób

kompletny i zrozumiały. Podanie nieprawdziwych, niekompletnych lub nierzetelnych danych może

uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem lub spowodować niezakwalifikowanie Użytkownika do

Kampanii.

14. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom, ani korzystać z Kont innych

Użytkowników.

15. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz udział w

poszczególnych Kampaniach może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj.

niezarobkowych i niezwiązanych z prowadzona działalnością gospodarczą. Użytkownik w

szczególności nie może sprzedawać otrzymanych do testowania produktów lub usług ani próbek

produktów ani w jakikolwiek inny sposób odpłatnie przekazywać osobom trzecim.

16. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia, Grupa Bukko uprawnione

jest do usunięcia konta Użytkownika na zasadach określonych w pkt IX ust. 2.

III. Zasady udziału w Kampaniach

1. Udział w Kampanii może wziąć tylko Ambasador Kampanii. Udział

Ambasadora Kampanii w Kampaniach jest bezpłatny.

2. Grupa Bukko prowadzi Kampanie w ramach usług marketingowych świadczonych na

rzecz klientów marki Ryobi. W celu uzyskania opinii o produktach lub usługach marki Ryobi, w czasie Kampanii mogą być udostępniane Ambasadorom Kampanii produkty lub

próbki produktów klienta oraz ulotki i inne informacje o produktach lub usługach marki Ryobi.

3. Udział w kampanii możliwy jest zarówno z własnej inicjatywy Użytkownika, o ile zgłosi się on do

udziału w Kampanii, o której informacje będą dostępne w Serwisie, jak

też na skutek zaproszenia od Grupa Bukko wysłanego do wybranych Użytkowników.

4. Przed zakwalifikowaniem Użytkownika do Kampanii Grupa Bukko uprawniona jest

do żądania od Użytkownika wypełnienia i wysłania ankiety rekrutacyjnej i ankiet profilowych

umożliwiających Grupa Bukko dokonanie oceny czy Użytkownik pasuje do profilu

ambasadora danej Kampanii.

5. Ankiety profilowe mogą zawierać dane wrażliwe, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Ankiety profilowe

będą dostępne dla Użytkownika po otrzymaniu przez Grupa Bukko pisemnej zgody

na przetwarzanie danych Użytkownika obejmujących dane wrażliwe. Użytkownik powinien

wydrukować treść zgody udostępnioną przez Grupa Bukko w Serwisie, opatrzyć własnoręcznym podpisem, a następnie wysłać w formie pisemnej na adres

Grupa Bukko

6. Użytkownicy zakwalifikowani do udziału w danej Kampanii – Ambasadorzy

Kampanii, zostaną poinformowani o tym fakcie przez Grupa Bukko za pomocą

wiadomości e-mail wysłanej na ich adres mailowy wraz ze wskazaniem dalszych działań

związanych z udziałem w Kampanii. Grupa Bukko nie jest zobowiązany do

informowania o niezakwalifikowaniu do danej Kampanii.

7. Ambasador Kampanii powinien podać Grupa Bukko adres do korespondencji lub

potwierdzić aktualności podanego wcześniej adresu w celu umożliwienia wysłania przez Grupa Bukko produktu do testowania i/lub jego próbek i/lub ulotek dotyczących produktu.

8. Brak wskazania adresu do korespondencji Ambasadora Kampanii w terminie określonym przez

Grupa Bukko uniemożliwia udział Ambasadora w danej Kampanii.

9. Biorąc udział w danej Kampanii Ambasador Kampanii powinien:

a. przetestować produkt lub próbki produktu lub usługę objęte Kampanią udostępnione przez

Grupa Bukko;

b. zapoznać się z informacjami o produkcie lub usłudze objętej Kampanią udostępnionymi przez

Grupa Bukko;

c. dzielić się wiedzą o produkcie lub usłudze objętej Kampanią oraz próbkami ze swoimi znajomymi;

w szczególności poprzez publikowanie na należącym do niego profilu w serwisie Facebook

informacji o produkcie lub usłudze co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym trwa Kampania;

d. wypełniać ankiety i raporty związane z Kampanią;

e. realizować pozostałe zadania związane z Kampanią, o których zostanie poinformowany przed

przystąpieniem do Kampanii.

10. Ambasador Kampanii, którego Konto w Serwisie zostało

zablokowane lub usunięte z przyczyn wskazanych w punkcie IX ust. 2, zostaje wyłączony z dalszego

udziału w Kampanii.

IV Prawa autorskie

1. Użytkownik udziela Grupa Bukko nieodpłatnej, wyłącznej i bezterminowej licencji na

korzystanie z utworów jego autorstwa powstałych w trakcie i w związku z korzystaniem z

Serwisu lub utworów jego autorstwa albo autorstwa osób trzecich,

udostępnionych przez Użytkownika Grupa Bukko w ramach korzystania z

Serwisu, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym,

DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do

ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu;

b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną,

audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie;

c. nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy

transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod

technicznych;

d. nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego;

e. reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub

telewizyjną;

f. najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych;

g. publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do

nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach

komórkowych);

h. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np.

SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;

i. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i

jego formatu;

j. opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi

Utworami;

k. prawa do używania, korzystania i rozporządzania Utworami lub fragmentami Utworów dla celów

reklamowych, promocyjnych i marketingowych Grupa Bukko lub osób trzecich jak

również do ich wykorzystania w innych utworach;

l. komercyjnego wykorzystania Utworów poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju

towarów związanych z Utworami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i

usług przy użyciu przerobionych, opracowanych lub oryginalnych Utworów lub fragmentów

Utworów;

2. Użytkownik wyraża nadto zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku utrwalonego na

fotografiach lub filmach udostępnionych Grupa Bukko w ramach korzystania z

Serwisu, na polach eksploatacji wymienionych w ustępie powyższym (dalej o

fotografiach, filmach oraz utworach, o których mowa w ust. 1: Utwory).

3. Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego Utwory są dziełem oryginalnym i że

Użytkownikowi przysługują do nich autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie, ponadto

oświadcza że Utwory nie są w jakikolwiek sposób ograniczone na rzecz osób trzecich, a Użytkownik

nabył prawa do nich zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Użytkownik oświadcza,

że prawa autorskie do Utworów nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie

praw autorskich, w tym praw zależnych.

4. Użytkownik wyraża nadto zgodę na wykonywanie i zezwalanie innym na wykonywanie

autorskich praw zależnych w odniesieniu do Utworów.

5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia powyższej licencji, zgody na

korzystanie z jego wizerunku oraz z tytułu korzystania z Utworów na poszczególnych polach

eksploatacji.

6. Grupa Bukko jest uprawniona do udzielania dalszych zgód i licencji (sublicencji)

osobom trzecim w zakresie określonym w ust. ust. 1-5.

V. Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z

Serwisu obejmują:

a. komputer osobisty lub inny kompatybilny;

b. dostęp do sieci Internet;

c. posiadanie konta e-mail;

d. dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www (rekomendowana

aktualna wersja Chrome);

2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od

wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z przedmiotowych usług.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wiąże się dla

użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą

elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci

teleinformatycznej.

VI Odpowiedzialność Grupa Bukko

1. Grupa Bukko nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez

Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi

przepisami prawa;

b. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez

Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym lub w ankietach;

c. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia

odbiorczego Użytkownika;

d. szkody i straty poniesione przez Użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z

korzystaniem z sieci Internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do

systemu komputerowego.

VII Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie Grupa Bukko Sp. z o. o. w organizacji,  z siedzibą w Warszawie  przy ul. Bukowińskiej 22/12 (kod: 02-703), zawiązaną mocą aktu notarialnego sporządzonego dnia 23.01.2019 r. przez notariusza Pawła Ziemiańczyka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Repertorium A Nr 250/2019.

2. Dane przetwarzane będą w celu:

1) korzystania z serwisu myryobi.pl,

2) świadczenia przed Administratora usług objętych niniejszym regulaminem,

3) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną

3. Udzielenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w ustępie powyższym jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji opisanych tam celów.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona poprzez zaznaczenie poniższego okienka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

5. Dane Użytkownika mogą zostać zapisane w bazie systemu mailingowego osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

6. Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

7. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

8. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane mogą posłużyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania udzielonych informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.

10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z ustępami powyższymi, przez zaznaczenie właściwej rubryki (checkbox).

VIII Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do

Serwisu. W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu braku lub

nienależytego dostępu do usług.

2. Reklamację rozpatruje Grupa Bukko

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

a. imię i nazwisko Użytkownika;

b. przedmiot reklamacji;

c. okoliczności uzasadniające reklamację;

d. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja Grupa Bukko

dotycząca reklamacji.

3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@myryobi.pl

5. Reklamacje należy wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zaistniało zdarzenie

będące podstawą reklamacji.

6. Grupa Bukko dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni

roboczych od ich otrzymania od Użytkownika. Grupa Bukko zawiadomi Użytkownika o

swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres podany w reklamacji.

7. Wszelkie problemy techniczne mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres kontakt@myryobi.pl

IX Rezygnacja/zakończenie korzystania z Serwisu

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z dostępu do Serwisu i usunąć swoje Konto. W tym celu powinien wysłać oświadczenie w tym zakresie na

adres e-mail: kontakt@myryobi.pl

2. Grupa Bukko może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika oraz dostęp do

Serwisu, jeżeli:

a. Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu

b. Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać działanie Serwisu

c. Użytkownik dopuszcza się działań, które mogłyby narazić Grupa Bukko lub jego

klientów na utratę lub naruszenie renomy i dobrego imienia.

3. Odblokowanie lub ponowne założenie Konta wymaga zgody Grupa Bukko

4. Usunięcie konta przez Użytkownika lub Grupa Bukko nie powoduje wygaśnięcia

licencji, o której mowa w pkt IV niniejszego regulaminu. Użytkownik, którego konto zostało

usunięte, uprawniony jest do wypowiedzenia licencji zgodnie z terminem wynikającym z

bezwzględnie obowiązujących przepisów.

X Zmiana Regulaminu

1. Grupa Bukko może zmienić Regulamin, w szczególności z przyczyn techniczno –

organizacyjnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Grupa Bukko

nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w

Serwisie. Kampanie rozpoczęte przed wejściem w życie zmian prowadzone są

na dotychczasowych zasadach.

2. Przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika na Koncie w Serwisie,

które będzie miało miejsce po wejściu w życie zmian do Regulaminu, Użytkownik zostanie

poinformowany o takich zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest

równoznaczna z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z Serwisu

oraz rozwiązaniem umowy z Grupa Bukko W takim przypadku Konto Użytkownika

zostanie usunięte z Serwisu.

XI Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych Serwisu.

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo

polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr Nr 24, poz. 83).