Regulaminy - MyRyobi

Regulaminy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania produktów marki RYOBI z rabatem w wysokości 30% (trzydzieści procent) liczonym od ceny sprzedaży (dalej „Rabat”) w sklepie internetowym narzedzia.pl.

 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Grupa Bukko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22/12 (kod: 02-703), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gosp. pod nr KRS 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428 (dalej „Organizator”).

 3. Nabycie uprawnień do udziału w Promocji możliwe będzie wyłącznie podczas trwania transmisji live prowadzonej pod adresem: bit.ly/3gAMrE7 dnia 17 grudnia 2020 r.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Kod Promocyjny – indywidualny kod przyznany Uczestnikowi;

 2. Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin;

§3

 1. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji jest zgłoszenie chęci uzyskania zniżki podczas transmisji live, o której mowa w § 1 ust. 3. Kod promocyjny zostanie wysłany Uczestnikowi za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.

 2. Kod promocyjny uprawnia do dokonania – w ramach jednej transakcji – zakupu dowolnej ilości produktów marki RYOBI w sklepie narzedzia.pl za cenę detaliczną pomniejszoną o 30% (trzydzieści procent) rabatu w okresie do dnia 20 grudnia 2020 r. Kod promocyjny jest jednorazowy.

 3. Brak wpisania kodu promocyjnego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty, traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

 4. Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów   obowiązujących w sklepie narzedzia.pl, z tym, że zwracana cena będzie uwzględniała przyznany rabat.

§4

 1. Informacja o Promocji zawarta na materiałach reklamowych dotyczących promocji nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

 2. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie w serwisie Facebook poświęconej wydarzeniu: bit.ly/3gAMrE7

§5

 1. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie Organizator (dalej także: Administrator).
 2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia promocji objętej niniejszym regulaminem.
 3. Udzielenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w powyższych punktach jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji opisanych w nich celów.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona poprzez zaznaczenie poniższego okienka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).
 5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, chyba że Użytkownik wcześniej wycofa zgodę, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 6. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 7. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie powierzonych danych w zakresie, o którym mowa w powyższych ustępach poprzez złożenie chęci uzyskania zniżki, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§6

Wszelkie skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia produktu lub usiłowania nabycia, skierować na piśmie do Organizatora.

§7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. Organizator udostępni do link do niniejszego regulaminu na stronie w serwisie Facebook poświęconej wydarzeniu: bit.ly/3gAMrE7
 3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

Regulamin strony

 

I. Postanowienia ogólne

Regulamin niniejszy reguluje zasady korzystania z Serwisu.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a. „Serwis” oznacza serwis internetowy www.myryobi.pl, który prowadzony jest przez firmę Grupa Bukko;

b. „Grupa Bukko” – oznacza Grupa Bukko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22/12 (kod: 02-703), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428.

c. „Użytkownik” – oznacza każdą osobę fizyczną, która zarejestrowała się w zakładce Serwisu;

d. „Konto” – prowadzone dla Użytkownika przez Grupa Bukko konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są Dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;

e. „Dane” – dane osobowe Użytkownika oraz inne dane i treści zamieszczane przez

Użytkownika w Serwisie;

f. „Ambasador Kampanii”– Użytkownik zakwalifikowany przez Grupa Bukko do udziału w Kampanii.

g. „Kampania” – okres, podczas którego Ambasador Kampanii testuje produkt lub próbki produktu lub otrzymuje informacje dotyczące produktu lub usług, jak również wyraża swoją opinię o produkcie lub usługach oraz wypełnia ankietę podsumowującą;

II. Zasady rejestracji i uczestnictwa w Serwisie.

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski.

2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, która spełnia wymagania określone w ustępie powyższym i założyła Konto w Serwisie.

3. Założenie Konta obejmuje następujące czynności:

a. wypełnienie formularza rejestracyjnego, zawierającego następujące dane osobowe  Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, jak również nazwę Użytkownika na potrzeby serwisu (login) oraz hasło;

Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, płeć, datę urodzenia, informację czy użytkownik jest rodzicem, a jeśli tak to jakiej płci są dzieci oraz data urodzenia dzieci, jak również nazwę Użytkownika na potrzeby serwisu (login) oraz hasło;

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Grupa Bukko w brzmieniu wskazanym przez Grupa Bukko;

c. akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

4. Założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Zakreślenie odpowiedniego pola obok formułki „Zapoznałem się i akceptuję warunki i zasady Regulaminu strony oraz politykę prywatności” umieszczonej w Serwisie oznacza, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Brak akceptacji powyższej klauzuli uniemożliwia założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu.

5. Formularz wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie uniemożliwia dokonanie rejestracji.

6. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oraz innych czynności związanych z założeniem Konta, po dokonaniu rejestracji Konta – zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu – w systemie informatycznym Grupa Bukko jest równoznaczne z zawarciem umowy o zapewnienie dostępu do zawartości Serwisu i świadczeń objętych niniejszym Regulaminem.

7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług, w szczególności poprzez przystąpienie przez Użytkownika do Kampanii, przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy; przyjmuje nadto do wiadomości, że w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

8. Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, grafikę.

9. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

10. Grupa Bukko zastrzega sobie prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług i dostępu do Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu internetowego, mogących powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Serwisu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie internetowej www.myryobi.pl przed rozpoczęciem prac.

11. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego, Grupa Bukko ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

12. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Grupa Bukko przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Grupa Bukko lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

13. Użytkownik zobowiązany jest podawać w formularzu rejestracyjnym oraz we wszystkich ankietach wypełnianych w związku z uczestnictwem w Serwisie prawdziwe i rzetelne dane. Wszystkie formularze i ankiety powinny być wypełniane w sposób kompletny i zrozumiały. Podanie nieprawdziwych, niekompletnych lub nierzetelnych danych może uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem lub spowodować niezakwalifikowanie Użytkownika do Kampanii.

14. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta innym osobom, ani korzystać z Kont innych Użytkowników.

15. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oraz udział w poszczególnych Kampaniach może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych, tj. niezarobkowych i niezwiązanych z prowadzona działalnością gospodarczą. Użytkownik w szczególności nie może sprzedawać otrzymanych do testowania produktów lub usług ani próbek produktów ani w jakikolwiek inny sposób odpłatnie przekazywać osobom trzecim.

16. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia, Grupa Bukko uprawnione jest do usunięcia konta Użytkownika na zasadach określonych w pkt IX ust. 2.

III. Zasady udziału w Kampaniach

1. Udział w Kampanii może wziąć tylko Ambasador Kampanii. Udział Ambasadora Kampanii w Kampaniach jest bezpłatny.

2. Grupa Bukko prowadzi Kampanie w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz klientów marki Ryobi. W celu uzyskania opinii o produktach lub usługach marki Ryobi, w czasie Kampanii mogą być udostępniane Ambasadorom Kampanii produkty lub próbki produktów klienta oraz ulotki i inne informacje o produktach lub usługach marki Ryobi.

3. Udział w kampanii możliwy jest zarówno z własnej inicjatywy Użytkownika, o ile zgłosi się on do udziału w Kampanii, o której informacje będą dostępne w Serwisie, jak też na skutek zaproszenia od Grupa Bukko wysłanego do wybranych Użytkowników.

4. Przed zakwalifikowaniem Użytkownika do Kampanii Grupa Bukko uprawniona jest do żądania od Użytkownika wypełnienia i wysłania ankiety rekrutacyjnej i ankiet profilowych umożliwiających Grupa Bukko dokonanie oceny czy Użytkownik pasuje do profilu ambasadora danej Kampanii.

5. Ankiety profilowe mogą zawierać dane wrażliwe, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Ankiety profilowe będą dostępne dla Użytkownika po otrzymaniu przez Grupa Bukko pisemnej zgody na przetwarzanie danych Użytkownika obejmujących dane wrażliwe. Użytkownik powinien wydrukować treść zgody udostępnioną przez Grupa Bukko w Serwisie, opatrzyć własnoręcznym podpisem, a następnie wysłać w formie pisemnej na adres Grupa Bukko

6. Użytkownicy zakwalifikowani do udziału w danej Kampanii – Ambasadorzy Kampanii, zostaną poinformowani o tym fakcie przez Grupa Bukko za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na ich adres mailowy wraz ze wskazaniem dalszych działań związanych z udziałem w Kampanii. Grupa Bukko nie jest zobowiązany do informowania o niezakwalifikowaniu do danej Kampanii.

7. Ambasador Kampanii powinien podać Grupa Bukko adres do korespondencji lub potwierdzić aktualności podanego wcześniej adresu w celu umożliwienia wysłania przez Grupa Bukko produktu do testowania i/lub jego próbek i/lub ulotek dotyczących produktu.

8. Brak wskazania adresu do korespondencji Ambasadora Kampanii w terminie określonym przez Grupa Bukko uniemożliwia udział Ambasadora w danej Kampanii.

9. Biorąc udział w danej Kampanii Ambasador Kampanii powinien:

a. przetestować produkt lub próbki produktu lub usługę objęte Kampanią udostępnione przez Grupa Bukko;

b. zapoznać się z informacjami o produkcie lub usłudze objętej Kampanią udostępnionymi przez Grupa Bukko;

c. dzielić się wiedzą o produkcie lub usłudze objętej Kampanią oraz próbkami ze swoimi znajomymi;

w szczególności poprzez publikowanie na należącym do niego profilu w serwisie Facebook

informacji o produkcie lub usłudze co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym trwa Kampania;

d. wypełniać ankiety i raporty związane z Kampanią;

e. realizować pozostałe zadania związane z Kampanią, o których zostanie poinformowany przed przystąpieniem do Kampanii.

10. Ambasador Kampanii, którego Konto w Serwisie zostało zablokowane lub usunięte z przyczyn wskazanych w punkcie IX ust. 2, zostaje wyłączony z dalszego udziału w Kampanii.

IV Prawa autorskie

1. Użytkownik udziela Grupa Bukko nieodpłatnej, wyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z utworów jego autorstwa powstałych w trakcie i w związku z korzystaniem z Serwisu lub utworów jego autorstwa albo autorstwa osób trzecich, udostępnionych przez Użytkownika Grupa Bukko w ramach korzystania z Serwisu, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu;

b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie;

c. nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod technicznych;

d. nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego;

e. reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

f. najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych;

g. publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach komórkowych);

h. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych;

i. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu;

j. opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi Utworami;

k. prawa do używania, korzystania i rozporządzania Utworami lub fragmentami Utworów dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych Grupa Bukko lub osób trzecich jak również do ich wykorzystania w innych utworach;

l. komercyjnego wykorzystania Utworów poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów związanych z Utworami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i usług przy użyciu przerobionych, opracowanych lub oryginalnych Utworów lub fragmentów Utworów;

2. Użytkownik wyraża nadto zgodę na korzystanie ze swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach lub filmach udostępnionych Grupa Bukko w ramach korzystania z Serwisu, na polach eksploatacji wymienionych w ustępie powyższym (dalej o fotografiach, filmach oraz utworach, o których mowa w ust. 1: Utwory).

3. Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego Utwory są dziełem oryginalnym i że Użytkownikowi przysługują do nich autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie, ponadto oświadcza że Utwory nie są w jakikolwiek sposób ograniczone na rzecz osób trzecich, a Użytkownik nabył prawa do nich zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Użytkownik oświadcza, że prawa autorskie do Utworów nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, w tym praw zależnych.

4. Użytkownik wyraża nadto zgodę na wykonywanie i zezwalanie innym na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do Utworów.

5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia powyższej licencji, zgody na korzystanie z jego wizerunku oraz z tytułu korzystania z Utworów na poszczególnych polach eksploatacji.

6. Grupa Bukko jest uprawniona do udzielania dalszych zgód i licencji (sublicencji) osobom trzecim w zakresie określonym w ust. ust. 1-5.

V. Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu obejmują:

a. komputer osobisty lub inny kompatybilny;

b. dostęp do sieci Internet;

c. posiadanie konta e-mail;

d. dostęp do witryn www – poprawnie skonfigurowana przeglądarka www (rekomendowana aktualna wersja Chrome);

2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z przedmiotowych usług.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wiąże się dla użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

VI Odpowiedzialność Grupa Bukko

1. Grupa Bukko nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

b. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym lub w ankietach;

c. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika;

d. szkody i straty poniesione przez Użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamania do systemu komputerowego.

VII Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem powierzonych przez Uczestnika danych osobowych będzie Grupa Bukko Sp. z o. o. w organizacji,  z siedzibą w Warszawie  przy ul. Bukowińskiej 22/12 (kod: 02-703), zawiązaną mocą aktu notarialnego sporządzonego dnia 23.01.2019 r. przez notariusza Pawła Ziemiańczyka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Repertorium A Nr 250/2019.

2. Dane przetwarzane będą w celu:

1) korzystania z serwisu myryobi.pl,

2) świadczenia przed Administratora usług objętych niniejszym regulaminem,

3) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wysyłania wiadomości handlowych drogą elektroniczną

3. Udzielenie przez Użytkownika zgód, o których mowa w ustępie powyższym jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwej realizacji opisanych tam celów.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona poprzez zaznaczenie poniższego okienka. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

5. Dane Użytkownika mogą zostać zapisane w bazie systemu mailingowego osoby trzeciej i mogą być przechowywane na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

6. Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

7. Użytkownik uprawniony jest do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

8. Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane mogą posłużyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu zachowania dotychczasowych ustawień, przechowywania udzielonych informacji oraz dostarczania anonimowych informacji do aplikacji osób trzecich.

10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z ustępami powyższymi, przez zaznaczenie właściwej rubryki (checkbox).

VIII Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Serwisu. W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu braku lub nienależytego dostępu do usług.

2. Reklamację rozpatruje Grupa Bukko

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

a. imię i nazwisko Użytkownika;

b. przedmiot reklamacji;

c. okoliczności uzasadniające reklamację;

d. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja Grupa Bukko dotycząca reklamacji.

3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@myryobi.pl

5. Reklamacje należy wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji.

6. Grupa Bukko dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania od Użytkownika. Grupa Bukko zawiadomi Użytkownika o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji.

7. Wszelkie problemy techniczne mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres kontakt@myryobi.pl

IX Rezygnacja/zakończenie korzystania z Serwisu

1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z dostępu do Serwisu i usunąć swoje Konto. W tym celu powinien wysłać oświadczenie w tym zakresie na adres e-mail: kontakt@myryobi.pl

2. Grupa Bukko może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika oraz dostęp do Serwisu, jeżeli:

a. Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu

b. Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać działanie Serwisu

c. Użytkownik dopuszcza się działań, które mogłyby narazić Grupa Bukko lub jego klientów na utratę lub naruszenie renomy i dobrego imienia.

3. Odblokowanie lub ponowne założenie Konta wymaga zgody Grupa Bukko

4. Usunięcie konta przez Użytkownika lub Grupa Bukko nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w pkt IV niniejszego regulaminu. Użytkownik, którego konto zostało usunięte, uprawniony jest do wypowiedzenia licencji zgodnie z terminem wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów.

X Zmiana Regulaminu

1. Grupa Bukko może zmienić Regulamin, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Grupa Bukko nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie. Kampanie rozpoczęte przed wejściem w życie zmian prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

2. Przy pierwszym logowaniu przez Użytkownika na Koncie w Serwisie, które będzie miało miejsce po wejściu w życie zmian do Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o takich zmianach oraz o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z Serwisu oraz rozwiązaniem umowy z Grupa Bukko W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie usunięte z Serwisu.

XI Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronach internetowych Serwisu.

2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr Nr 24, poz. 83).

Korzystamy z plików cookie. Możesz wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close